Τεχνικοί Ασφαλείας

(Επιμόρφωση εργοδοτών για την άσκηση καθηκόντων ασφαλείας σύμφωνα με άρ. 8 Ν.3850/2010)

Απευθύνεται σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Γ' κατηγορία επικινδυνότητας και έχουν έως 49 άτομα προσωπικό. Οι εργοδότες μπορούν οι ίδιοι να αναλάβουν την ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν κατάλληλα παρακολουθώντας πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ4, ν.3850/2010) Είναι φυσικά στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικό Συνεργάτη Υπηρεσιών Ασφάλειας ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 70,00€

Το περιεχόμενο, η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι φορείς που τα υλοποιούν και τα προσόντα των εκπαιδευτών καθορίζονται με αποφάσεις του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μέχρι σήμερα τα προγράμματα είναι διάρκειας 10 ωρών και έχουν το παρακάτω περιεχόμενο:

Είδη επιχειρήσεων που ανήκουν στην Γ' Κατηγορία επικινδυνότητας (άρθρο 10 Ν.3850/2010)

01. Γεωργία

02. Κτηνοτροφία

06,07. Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις εκτός από τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών, τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίμων και τις αποθήκες μετά ψύξεως που υπάγονται στην κατηγορία Β'. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή κατηγορία με την επιχείρηση.

08,09. Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφορά, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην κατηγορία Β'.

Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Θεματική ενότητα

  • Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση κινδύνων)
  • Η έννοια του εργατικού ατυχήματος & της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνηση και καταγραφή)
  • Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
  • Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών
  • Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
  • Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων & γαλουχουσών εργαζομένων
  • εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με π.δ. 16/1996