Παροχές

Έκπτωση 10% στον 2ο μαθητή ή 2η ξένη γλώσσα

Έκπτωση 20% στον 3ο μαθητή ή 3η ξένη γλώσσα

Έκπτωση 30% στον 4ο μαθητή ή 4η ξένη γλώσσα

Έκπτωση 20% σε μαθητές πολύτεκνης οικογένειας

Ειδικές τιμές σε παιδιά Δημοσίων Υπαλλήλων | Στρατιωτικών | Κληρικών | Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Έκπτωση 30% σε μαθητές ανέργων