Παιδιά

  • Kids (Ειδικά τμήματα για παιδιά 3,5-5 χρονών):

   Το πρόγραμμα Kids είναι για παιδιά προσχολικής ηλικίας και με αυτό το πρόγραμμα επιτυγχάνουμε την αποτελεσματική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο γνωστικό πεδίο των παιδιών. Το τραγούδι, ο χορός, το παιχνίδι, το θέατρο και οι διασκεδαστικές δραστηριότητες είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμαι. Η κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν την ατομικότητά τους, να εξερευνήσουν και να παίξουν με τους συμμαθητές τους πάντα στα Αγγλικά.

  • Pre-junior (Ειδικά τμήματα μαθητών Α΄-Β΄ δημοτικού):

    Στόχος μας σ' αυτό το επίπεδο είναι οι μικροί μαθητές να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα. Παράλληλα, κατανοώντας ότι σ' αυτή την ηλικία αποκτούν ακόμη βασικές γνώσεις στη μητρική τους γλώσσα, με μια πρωτοποριακή μέθοδο τους εισάγουμε ξεκούραστα στην ξένη γλώσσα την οποία μαθαίνουν 'παίζοντας'. Η διδασκαλία γίνεται με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ζωγραφική, τραγούδια και σκέτς και η εμπέδωση της ύλης δεν απαιτεί μελέτη στο σπίτι.

  • Junior (Για μαθητές Τρίτης Δημοτικού):

      Ένα από τα πιο σημαντικά επίπεδα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Οι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις, βάζοντας μ' αυτό τον τρόπο γερά θεμέλια στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας που, όπως αποδεικνύεται συνεχώς, βοηθάνε στη περεταίρω εξέλιξή της. Με προσεκτικά επιλεγμένο διδακτικό υλικό και μελετημένες μεθόδους διδασκαλίας, δίνεται έμφαση στον γραπτό και στον προφορικό λόγο ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν άνετα τη γλώσσα από τα πρώτα κιόλας μαθήματα. Στο φροντιστήριο μας τους παρέχεται επίσης το πλεονέκτημα να εξασκούν την Αγγλική γλώσσα μέσα στην τάξη τους διαβάζοντας μαζί με τους καθηγητές μας.

  • Senior (Για μαθητές Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης δημοτικού):

      Οι μαθητές σταθεροποιούν τις γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εμπλουτισμό τού λεξιλογίου, την σωστή εφαρμογή της γραμματικής, και την αποτελεσματική χρήση του γραπτού λόγου ενώ η πρακτική εξάσκηση των προφορικών στα Αγγλικά γίνεται και εδώ σε ειδικές ώρες διδασκαλίας. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών, οι μαθητές είναι σε θέση να αρχίσουν με τις καλύτερες προϋποθέσεις την προετοιμασία για τα ανώτερα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Στο φροντιστήριο μας δίνουμε έμφαση όχι μόνο στην άριστη προετοιμασία για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αλλά και στο να είναι ικανός ο μαθητής να κάνει σωστή χρήση της Αγγλικής γλώσσας στην καθημερινότητα του, να μπορεί δηλαδή να επικοινωνήσει σε ξένους ομιλητές.